จำนวนนักเรียน
ระดับพื้นฐาน

221,309 คน

ปฐมวัย 36,611 คน
ประถม 106,347 คน
มัธยม 78,351 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา

30,503 คน

ปตอ. 102 คน
ปวช. 19,570 คน
ปวส. 10,615 คน
ป.ตรี 216 คน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

24,157 คน

ป.ตรี 23,604 คน
ป.โท 256 คน
ป.เอก 28 คน
ป.บัณฑิต 210 คน
ประกาศนียบัตร 59

จำนวนนักเรียน
กศน.

31,842 คน

ประถมศึกษา 2,691 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 12,382 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 16,769