วิสัยทัศน์ (Vision) : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

นายสุวัฒน์ชัย    แสนราช
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นายสุคิด    พันธุ์พรม
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ปี 2564 สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 – 4 และ สพม.อุดรธานี

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ชะลอการดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

จดหมายข่าว ศธจ.อุดรธานี

ข่าวประกาศ จัดซื้อ – จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงิน จ้างถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี

เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุดรธานี

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัด

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

RSS ข่าววงการศึกษา

RSS ข่าว สป.(ส่วนกลาง)

RSS หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

สถิติผู้เข้าชม

ตอนนี้:0
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้:526
จำนวนคลิกวันนี้:1550
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน:1615
จำนวนคลิกเมื่อวาน4953
จำนวนผู้เข้าชมตลอดกาล:408911
จำนวนคลิกตลอดกาล:2125093

เอกสารเผยแพร่

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

QR Code

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

QR Code