วิสัยทัศน์ (Vision) : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

นายสุวัฒน์ชัย    แสนราช
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นายสุคิด    พันธุ์พรม
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

การขึ้นบัญชีหรือยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น)

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

จดหมายข่าว ศธจ.อุดรธานี

ข่าวประกาศ จัดซื้อ – จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงิน จ้างถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุดรธานี

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

ก.พ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2564(ทุนฝึกอบรมภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ)

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัด

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

RSS ข่าววงการศึกษา

RSS ข่าว สป.(ส่วนกลาง)

RSS หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

สถิติผู้เข้าชม

ตอนนี้:0
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้:60
จำนวนคลิกวันนี้:131
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน:99
จำนวนคลิกเมื่อวาน180
จำนวนผู้เข้าชมตลอดกาล:351728
จำนวนคลิกตลอดกาล:1960928
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

QR Code

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

QR Code