วิสัยทัศน์ (Vision) : ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

นายสุวัฒน์ชัย    แสนราช
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
KM การจัดการองค์ความรู้

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

QR Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

จดหมายข่าว ศธจ.อุดรธานี

ข่าวประกาศ จัดซื้อ – จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงิน จ้างถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี

เชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดระดับคุณภาพของ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดอุดรธานี

แบบสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจะครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัด

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ

RSS ข่าววงการศึกษา

RSS ข่าว สป.(ส่วนกลาง)

RSS หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

สถิติผู้เข้าชม

ตอนนี้:0
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้:247
จำนวนคลิกวันนี้:816
จำนวนผู้เข้าชมเมื่อวาน:389
จำนวนคลิกเมื่อวาน1043
จำนวนผู้เข้าชมตลอดกาล:430034
จำนวนคลิกตลอดกาล:2188217

เอกสารเผยแพร่

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

QR Code

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

QR Code