กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบสำนักนายกรั้ฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ เพิ่มเติม

Icon

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 189.20 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ...
Icon

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 179.62 KB 7 downloads

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ...
Icon

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 119.93 KB 122 downloads

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย...
Icon

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 142.34 KB 1389 downloads

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 107.51 KB 1640 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 186.67 KB 5 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 80.21 KB 29 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 191.77 KB 1 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 165.37 KB 6 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 284.71 KB 54 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...

พระราชกฤษฎีกา เพิ่มเติม