กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบสำนักนายกรั้ฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ เพิ่มเติม

Icon

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 33.14 KB 339 downloads

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 266.89 KB 45350 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 115.89 KB 13 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 175.00 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 153.65 KB 2 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...
Icon

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 134.98 KB 54 downloads

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 151.92 KB 3164 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 44.38 KB 1591 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 1.01 MB 95 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...

พระราชกฤษฎีกา เพิ่มเติม