กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบสำนักนายกรั้ฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติ เพิ่มเติม

Icon

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 33.14 KB 339 downloads

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 266.89 KB 45347 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 115.89 KB 13 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน...
Icon

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 175.00 KB 3 downloads

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ...
Icon

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 153.65 KB 2 downloads

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน...
Icon

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 134.98 KB 53 downloads

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...
Icon

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 151.92 KB 3162 downloads

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 44.38 KB 1591 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...
Icon

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 1.01 MB 95 downloads

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ...

พระราชกฤษฎีกา เพิ่มเติม

Icon

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 124.83 KB 775 downloads

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู...
Icon

พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 97.64 KB 12 downloads

พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา...