ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยกลุ่มนโยบายและแผนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายการดังรายละเอียดแนบ

จำนวนสถาบัน/สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,784 แห่ง จำแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 1,032 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.85 และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นๆ 752 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.15

โรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 แห่ง (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2560)

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่
  2. เทศบาลเมืองหนองสำโรง
  3. เทศบาลกู่แก้ว

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับและทุกสังกัดภายในจังหวัดอุดรธานี

[easy_chart chart_id=’2608′]

แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนนักเรียน นักศึกษา
ระหว่างช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ปลาย) กับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

[easy_chart chart_id=’2613′]

นักเรียน / นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และช่วงชั้น

หน่วยงานเตรียมอนุบาลอนุบาลประถมม.ต้นปตอ.ม.ปลายปวช.ปวส.ป.ตรีป.โทป.เอกป.บัณฑิตประกาศนียบัตรรวม
สพป. อุดรธานี เขต 1-7571262485742-276-------39837
สพป. อุดรธานี เขต 2-5733167183428---------25879
สพป. อุดรธานี เขต 3-6911224334404---------33748
สพป. อุดรธานี เขต 4-5088158263202-86-------24202
สพม. 20---27529-21879-------49408
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ6181510048-60-------841
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัย รัฐบาล----80-113646713220----18377
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัย เอกชน------110556238-----17293
สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 52910676196794587-1036-------36507
มหาวิทยาลัยรัฐบาล--------15648786514718516717
มหาวิทยาลัยเอกชน------237-137130-299531990
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี2010421097---------431
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)--393213733-19652199------37516
รวมนักเรียนในสังกัด ศธ.11673609810514662770804298922855129511723981651346238302746
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี---2315-1406-------3721
องค์การบริหารส่วนจังหวัด---2316-1406-------3722
เทศบาลนครอุดรธานี234112635572426-930-------8273
เทศบาลเมือง569330297----------1196
เทศบาลตำบล106297761031259---------12695
องค์การบริหารส่วนตำบล16838777315---------17003
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24-76204----------280
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี--------557----557
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี--------1017----1017
รวมนักเรียนนอกสังกัด ศธ.28270238551627331-3742--1574----48464
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น294373848311030870101804673122855129511881381651346238351210

จำนวนนักเรียน / นักศึกษา แยกสังกัด จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ ปตอ. คือ ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา
ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ที่มา https://portal.bopp-obec.info/obec60, https://portal.bopp-obec.info/obec61
ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ที่มา http://vdis.vec.go.th ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัดอุดมศึกษา ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561