รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายละเอียดของทุกกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามตำแหน่งว่างที่ระบุไว้ มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยให้เตรียมเอกสารและหลักฐาน จำนวน 2 ชุด ไปในวันรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

1. สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว

2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)

3. สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือใบรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว

4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Transcripts)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ และสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

10. ใบแสดงหมู่โลหิต ฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ และสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

11. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว (เครื่องแบบปกติขาว ประดับอินธนู อันดับครูผู้ช่วย ไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) จำนวน 3 รูป

หมายเหตุ 1. เอกสารลำดับที่ 1 – 8 ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หากปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิไม่ได้ระบุว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี มาแสดงด้วย

3. การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว

4. ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาให้ทันเวลารายงานตัวตามที่กำหนด

5. กรณีมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์  0-4229-2041 ต่อ 3 หรือ โทร. 08-6640-0601