สำนักงาน ก.พ.รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีศักยภาพสูงของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไม่เกิน 45 ปี หรือระดับชำนาญการ อายุไม่เกิน 38 ปี จำนวน 40 คน กำหนดฝึกอบรมวันที่ 28 พ.ค.-10 ก.ย.64 แบบไม่ต่อเนื่อง ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สนใจสามรถสมัครทางออนไลน์ และดูรายละเอียดทางเว็ปไซต์ https://www.ocsc.go.th/newwave