(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสอบถาม

Infographic ประมวลจริยธรรมครู

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://bit.ly/3aubWVa
2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม http://bit.ly/3jjFzMW

สไลด์1

สไลด์2

สไลด์3

สไลด์4

สไลด์5