ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปกข้อมูลสารสนเทศ 652

สภาพประชากร

ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนทั้งสิ้น 1,557,805 คน แยกเป็นเพศชาย 772,164 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 เพศหญิง 785,641 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 จำแนกเป็นประชากรวัยเรียนจำนวน 370,764 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 และประชากรที่ไม่อยู่ในวัยเรียนจำนวน 1,187,041 คน คิดเป็นร้อยละ 76.20

 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
ก่อนอนุบาล 22,931 21,784 44,715
อนุบาล 26,550 25,434 51,984
ประถม 57,791 55,381 113,172
มัธยมต้น / ปตอ. 30,055 28,788 58,843
มัธยมปลาย / ปวช. 30,785 29,192 59,977
ปริญญาตรี / อนุปริญญา / ปวส. 21,597 20,373 41,970
ปริญญาตรี 22,790 22,028 44,818
วัยทำงาน 466,943 469,154 936,097
ผู้สูงอายุ 92,722 113,507 206,229
ผลรวมทั้งหมด 772,164 785,641 1,557,805