กลุ่มนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ : "เป็นผู้นำด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ โดดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ"