ค่านิยม

UD GOAL2S

U : Unity = ความสามัคคี/การทำงานเป็นทีม
D : Discipline = ความมีวินัยต่อตนเอง/ผู้อื่น
G : Good Coordinator /Collaboration = เป็นผู้ประสานงานที่ดี/มีส่วนร่วม
O : Originality = มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานที่เกินมาตรฐาน
A : Accountability = มีความรับผิดชอบ
L : Learning Organization = เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
S : Service Mind = การมีจิตมุ่งบริการ ภายใน + ภายนอก
S : Sufficiency (ความพอเพียง)