ขนาดโรงเรียนระดับพื้นฐาน

ขนาดโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน
เล็ก 1 – 120 คน
กลาง 121 – 600 คน
ใหญ่ 601 – 1500 คน
ใหญ่พิเศษ 1501 คนขึ้นไป

ขนาดโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ขนาด

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป

ขนาดโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน
เล็ก 1 – 499 คน
กลาง 500 – 1499 คน
ใหญ่ 1500 – 2499 คน
ใหญ่พิเศษ 2500 คนขึ้นไป