ข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560

Icon

ข้อมูลด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 2.43 MB 304 downloads

ข้อมูลด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี...

สภาพประชากร

ประชากรในจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนทั้งสิ้น 1,551,219 คน แยกเป็นเพศชาย 770,532 คน คิดเป็นร้อยละ 49.67 เพศหญิง 780,687 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33 จำแนกเป็นประชากรวัยเรียนจำนวน 414,749 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 และประชากรที่ไม่อยู่ในวัยเรียนจำนวน 1,136,470 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26

จำนวนสถาบัน/สถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

          จังหวัดอุดรธานีมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,023 แห่ง จำแนกเป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 963 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.13 และสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นๆ 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.87

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

          จังหวัดอุดรธานีมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1,592 คน และข้าราชการครู 17,087 คน จำแนกเป็นข้าราชการ 13,479 คิดเป็นร้อยละ 78.98 พนักงานราชการตำแหน่งครู 1,517 คน คิดเป็นร้อยละ 8.87 และอัตราจ้างตำแหน่งครู 2,073 คน คิดเป็นร้อยละ 12.15

นักเรียน / นักศึกษา

นักเรียนฯ ของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 368,165 คน  จำแนกเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย 67,817 คน คิดเป็นร้อยละ 18.38  นักเรียนระดับประถมศึกษา 113,413 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 150,663 คนคิดเป็นร้อยละ 40.85  และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 36,919 คน คิดเป็นร้อยละ 10.02

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ O-NET / NT / N-NET / V-NET / B-NET

          ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2558 – 2559

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4  ปีการศึกษา 2559 รายด้าน

                   ด้านภาษา Literacy

ด้านคำนวณ Numeracy

 

ด้านเหตุผล Reasoning Abilities

ตารางที่แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1-4   ปีการศึกษา 2559 รวม 3 ด้าน

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานี  ปีการศึกษา 2558 – 2559

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จังหวัดอุดรธานี  ปีการศึกษา 2558 – 2559

                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 (ปวส.2)

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
จังหวัดอุดรธานี  ปีการศึกษา 2558 – 2559

                   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3

          ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 3 ของหน่วยงานสังกัดนอกกระทรวงศึกษาธิการ

คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี