ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (Strategies)

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่)
กลยุทธ์ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ 1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง
กลยุทธ์ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21กลยุทธ์ 4 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลายกลยุทธ์ 5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา)

ยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

กลยุทธ์ 1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ 2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 1 พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพเชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ 3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา
กลยุทธ์ 4 จัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ