วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้เรียนในจังหวัดอุดรธานีได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21