เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม หลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21