คู่มือการปฎิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (2 เม.ย. 2562)

– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ
– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน
– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
– คู่มือการปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
– คู่มือการปฎิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน