นายสุวัฒน์ชัย แสนราช : ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล: นายสุวัฒน์ชัย แสนราช
ภูมิลำเนาเดิม: 
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
ตำแหน่งปัจจุบัน: ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับสูง)
ประวัติการศึกษา:

หมายเลขโทรศัพท์: