นายสุคิด พันธุ์พรม : รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นายสุคิด พันธุ์พรม
เกิด : 6 กุมภาพันธ์ 2507
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (อำนวยการระดับต้น)

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์     

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท   สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี   วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
อนุปริญญา   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์  065-469-8951

การดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา

3 พฤษภาคม 2525   ✑ ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สปจ.อุดรธานี
30 กันยายน 2530    ✑ นักประชาสัมพันธ์ 3 สปจ.อุดรธานี
30 กันยายน 2534    ✑ จนท.บริหารงานธุรการ 5 /จนท.บริหารงานทั่วไป 6 สปจ.กาฬสินธุ์
10 กุมภาพันธ์ 2541  ✑ นักประชาสัมพันธ์ 7ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สปจ.อุดรธานี
1 พฤศจิกายน 2543  ✑ นักวิชาการศึกษา 7 / 8ว หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา สปจ.จันทบุรี
24 ธันวาคม 2547     ✑ นักวิชาการศึกษา 8ว /จนท.บริหารงานทั่วไป 85
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3
18 กุมภาพันธ์ 2563  ✑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
8 กันยายน 2563      ✑ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี